ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страницата  www.carpisa.online


I. Общи разпоредби


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.carpisa.online (наричана по-нататък “Сайтът”) преди да използвате този сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и www.carpisa.online (наричан по-нататък  www.carpisa.online или „Администраторът”), с който получавате правото да използвате услугите на Сайта при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт. Carpisa.online си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта.
Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.


ІІ. Авторски права


Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на Carpisa.online и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Carpisa.online и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на Carpisa.online е непозволено.


ІII. Общо описание на услугите


Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки и закупуването им от регистрираните на Сайта търговски обекти. Сайтът Ви предоставя богат избор на реномирани търговски обекти и стоки с подробни описания и снимков материал, както и да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.


  IV. Политика на поверителност


1. Carpisa.online събира лични данни от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Потребителя за следните цели:

    1.1. Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка .

    1.2. Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги.

    1.3. Осигуряване на достъп до услуги;

    1.4. Изпращане на Брошури и/или Известия по електронен път;

    1.5. Контактуване с Потребителя, свързано с обслужване и/или статистически цели;

2.Carpisa.online може без съгласието на Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата. Тези данни  могат да бъдат използвани от Carpisa.online единствено за подобряване на услугите, предоставяни на Потребителя или със статистически цели; освен в случаите, когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Потребителя са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Carpisa.online и/или на трети лица, с които Carpisa.online има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

3. Потребителят има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него.

4. За да упражни правата си съгласно т.3, Потребителят се свързва с Carpisa.online посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Потребителят има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6. Политиката на поверителност на Carpisa.online се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Потребителя само на Интернет страницата. Carpisa.online не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

7. Carpisa.online се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни, съдържаща лична и специална информация за Потребителя на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. Освен в случаите, когато прехвърлянето, достъпът, преглеждането или друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

8. Carpisa.online гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато въпросът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

9. Carpisa.online не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни, която съдържа лична информация.

10. Всяка промяна в политиката на поверителност се публикува своевременно на тази Интернет страница. Моля, проверявайте периодично Политиката за поверителност.


V. Ограничаване на отговорността

Carpisa.online прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Carpisa.online не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Услугите на Сайта се базират на информация, получена директно от търговските обекти. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Carpisa.online не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Carpisa.online не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока. Carpisa.online не носи отговорност, ако търговски обект не предостави на Потребителя стоката, поръчана от последния, чрез Сайта или не предостави стоката с очакваното от Потребителя качество, поради причини, които са извън контрола или не могат да се вменят във вина на Carpisa.online. Потребителят следва да търси обезщетение за всички вреди директно от съответния търговски обект.


VI. Регистрация


За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Сайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Администраторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.


СТОКИ, ПРОДАЖБА


Стоките, които са изложени в сайта, са обект на продажба и са описани по вид и материал.Carpisa.online не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката.

Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя, относно описанието на стоката.

Моля, имайте предвид, че понякога даден артикул се изчерпва и поръчката не може да бъде осъществена в предвидения срок. При такава ситуация, наш сътрудник ще се свърже с Вас по е-мейл или телефон, за уточнение.

Въвеждайте пълно, точно и коректно своите данни, с оглед възпрепятстване на проблеми при доставката.


Рекламации

Рекламацията се приема срещу гаранционна карта или касова бележка.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача,

които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване,

Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й.

Чл. 114. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 118. Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма.

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително следната информация:

1. съдържание и обхват на търговската гаранция;

2. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: срок на търговската гаранция; териториален обхват; име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна и разбираема.

Чл. 120. В заявлението за предоставяне на търговска гаранция се посочва, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно този закон.

Рекламацията на декоративни елементи, капси, украси, пискюли и други се счита за незначителна, тъй като не нарушава функцията на продукта и като такава не пречи на нормалната й експлоатация.

Рекламации НЕ се считат за основателни в следните случаи:

-  При увреждания и дефекти, които са резултат от неправилна употреба и поддържане, или са причинени умишлено.

-  При частична или пълна загуба на декоративни елементи (капси, украси, пискюли и други).

Рекламация в онлайн магазина се предявява по е-mail придружена със снимка или по телефона!


.
Замяна и Връщане

 Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на до 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка), имате право да я върнете или замените, при следните условия:


- Запазен добър външен вид на продукта. Той не е изцапан, носен, гладен, надраскан, изгорен или скъсан.


- Не са причинени повреди от неправилна употреба.


- Запазена оригинална опаковка.


- Запазен оригинален етикет. 


- Запазена касова бележка.


Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Клиентът е длъжен да ни уведоми за неговото решение по еmail. Връщането на сумата става в рамките на 14 дни от датата на получаване на пратката.


Изпратени пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!


В случай, че моделът, който сте получили, не Ви удовлетворява, можем да направим замяна с друг артикул от нашите колекции. За да бъдат върнати обратно закупените продукти за замяна, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя, имате право да ги замените, при следните условия:- Запазен добър външен вид на продукта. Той не е изцапан, носен, гладен, надраскан, изгорен или скъсан.


- Не са причинени повреди от неправилна употреба.


- Запазена оригинална опаковка.


- Запазена касова бележка. При замяна, връщане на продукт или възстановяване на заплатената сума клиентът поема куриерските разходи в двете посоки. Можете да направите замяна в срок до 14 дни.

На замяна не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия, съгласно Закона за защита на потребителите.

При нужда от замяна,моля да се свържете с нас на имейл:

 carpisaonline@abv.bg  или телефон

+359 888 477 900


Как да платя


Наложен платеж - заплащате продуктите, които сте поръчали при доставка на куриера.